Stalling voor caravans en boten

Overdekt en afgesloten

Stalling

Camping Verkrema heeft een overdekte en afgesloten stalling voor caravans (geen dubbelassers) en boten op trailer. Voor campers zijn er geen plaatsen beschikbaar.

Momenteel zijn er geen stallingplaatsen meer beschikbaar!
  • Winterstalling -  1 oktober / 31 maart
  • Jaarstalling - 1 oktober / 30 september

Ingangsdatum

Jaarstalling (indien plaats) kan ingaan op iedere willekeurige datum. Winterstalling gaat altijd in op 1 oktober (of later) en stopt altijd op 1 april van het eerst volgende jaar. Eventuele verlenging is alleen mogelijk na overleg en tegen de geldende tarieven.

Duur van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van de op de factuur vermelde periode. Voor jaarstalling wordt deze telkens stilzwijgend verlengd. Voor winterstalling wordt deze telkens stilzwijgend verlengd per eerst volgende winterperiode.

Overeenkomst beëindigen

Opzeggingen dienen minimaal 3 maanden voor het ingaan van de nieuwe periode schriftelijk of mondeling gemeld te worden aan de ondernemer

Tarieven

Onze tarieven worden berekend naar oppervlakte en de duur van de stallingperiode, tenzij anders overeengekomen. Tariefwijzigingen worden schriftelijk aan u kenbaar gemaakt en ook de ingangsdatum hiervan.

Brengen en halen van uw gestalde object 

Het brengen of halen van uw caravan / boot / vouwwagen of andere objecten kan alleen na overleg. (minimaal 2 dagen vooraf) Tussen 1 oktober en 1 april is het halen van uw object alleen mogelijk als dit gemeld was voor 1 september in het jaar van brengen. Hiervoor is een extra vergoeding verschuldigd, voor meer informatie en tarief kunt u kontakt met ons opnemen

Gasflessen en/of benzinetanks

In de winterperiode (1 oktober - 1 april) mogen er geen gasflessen en/of benzinetanks in uw object aanwezig zijn.Voor gasflessen hebben wij eventueel een (buiten)opslagplaats. 

Aansprakelijkheid

Alle door u gestalde objecten dienen door uzelf verzekerd te zijn/worden. Het stallen gebeurd op eigen risico! De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of ongevallen, behoudens, indien en voor zover deze het gevolg zijn van een ernstige tekortkoming , die aan de ondernemer of diens personeel is toe te rekenen. De ondernemer zal zich voor eventuele aansprakelijkheid verzekeren door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering met een maximale dekking van € 1.000.000,00. De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende schadegeval door zijn aansprakelijkheidassurandeur wordt uitgekeerd.

Betalingen

Facturen dienen binnen de vermelde betalingstermijn te worden voldaan. Wanneer hieraan niet is voldaan word er door de ondernemer 1% rente per maand in rekening gebracht, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand word berekend. Per verstuurde herinnering berekenen wij € 5,00 administratiekosten. Openstaande facturen, bijbetalingen en/of rentegelden dienen bij het ophalen van uw object kontakt of per pintransactie te worden betaald.

Geldigheid overeenkomst

De stallingovereenkomst word door de ondernemer alleen aangegaan op de voorwaarden zoals hiervoor vermeld, bij het niet accepteren van deze voorwaarden dient de eigenaar van het gestalde object dit binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en de voorwaarden dit aan de ondernemer duidelijk te maken, waarna de overeenkomst alsnog ontbonden kan worden, na betaling van de stallingvergoeding welke hiervoor verschuldigd is volgens de dan geldende tarieven.

Geschillen

Eventuele geschillen kunnen altijd in redelijkheid en samenspraak opgelost worden, in andere gevallen kan dit alleen door een bevoegd rechter binnen het arrondissement Arnhem.

Contact opnemen